Werkrealschule Hakkında Duyuru

Karlsruhe Başkonsolosluğu 02.03.2010

Eğitim Ataşeliğimizce hazırlanan WERKREALSCHULEYİ TANIYALIM(DIE WERKREALSCHULE KENNENLERNEN)Bilgilendirme Notu:

Werkrealschuleye Neden İhtiyaç Duyulmuştur?-Warum wurde die Werkrealschule benötigt ?Bilindiği üzere, Hauptschuleler daha çok yabancı çocukların devam ettiği, bir okul türüdür. Bu okuldan mezun olan öğrencilerin, yüksek öğretim görebilme şansı, yok gibidir. Ancak iyi bir not ortalamasıyla diploma alanlar belli şartlar altında yüksek öğretime hazırlayan okullara geçiş yapabilmektedir. Başka bir okula (Berufsfachschule) devam etme olanağı kalmayan Hauptschule mezunları için tek yol, meslek eğitimi yapmaktır. Meslek eğitimi (Ausbildung) yapabilmek bir mesleki eğitim yeri (ausbildungsplatz) bulabilmeye bağlıdır. Hauptschule mezunlarının bir mesleki eğitim yeri bulması, işyerlerinin daha nitelikli adayları tercih etmeleri nedeniyle, nerdeyse imkansızlaşmıştır. Bu nedenle Hauptschuleler uzun zamandan beri Alman kamuoyunda ve iş dünyasında yoğun eleştirilerin hedefi olmuş ve ciddi bir prestij kaybına uğramıştır. Bu durum Baden-Württemberg Eyaleti Eğitim Bakanlığını, Hauptschulelerin durumunu düzeltmek ve bu okullara tekrar prestij kazandırmak için arayışlara yöneltmiştir.

Bu arayışlar, Hauptschulelerin yapısında, bazı iyileştirmelerin yapılmasını gerektirmiş ve 2010-2011 öğretim yılından itibaren bir çok Hauptschulenin Werkrealschuleye dönüştürülmesini gündeme getirmiştir.

Werkrealschuleler Ne Zaman Faal Duruma Gelecektir? -Wann werden die Werkrealschulen funktionsfähig sein?Hauptschulelerin yapısında iyileştirmeler yapmak üzere, Baden-Württemberg Eyaleti, Okul Yasasında 2009 yılı Ağustos ayında değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliğin sonucu, Baden-Württemberg Eyaleti, 2010-2011 öğretim yılından itibaren yeni bir okul türü olan Werkrealschule ile tanışacaktır.

Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde Baden-Württemberg Eyaletinde Hauptschulelerin önemli bir kısmı Werkrealschuleye dönüştürülecektir. Baden-Württember Eyaleti Eğitim Bakanlığı ile yerel yönetimlerin, 2010 Şubat ayı ortalarına kadar bu çalışmaları tamamlanması beklenmektedir.

Werkrealschulenin Olumlu Yönleri Nelerdir?-Was kann man an den Werkrealschulen als positiv bezeichnen?Yapılan bu değişiklikle, her öğrencinin Realschule diplomasına denk olacak, Werkrealschule diploması alması amaçlanmaktadır. Werkrealschuleler kuruluş ve program itibariyle mesleki yönlendirmeye ağırlık vereceklerdir. Öğrencilerin sekizinci sınıftan itibaren meslekleri ve iş hayatını tanımalarına imkan sağlanarak meslek eğitimine entegre olmaları kolaylaştırılacaktır. Werkrealschulelerde öğrencilerin bireysel olarak teşvik edilmesine ve desteklenmesine olanak sağlanacak ve velilerle yakın işbirliğine önem verilecektir.

Werkrealschule Hangi Öğrenciler için Uygun Bir Okuldur? - Für welche Schüler sind die Werkrealschulen geeignet?Herşeyden önce mesleki eğitim yeri bulmak konusunda şansını artırmak isteyenler için uygun bir okul türüdür. Çünkü bu okulun temel işlevi, mesleki yönlendirmeyi başarılı bir şekilde yerine getirmektir. Bu amaca uygun bir yapılanması ve programı olacaktır. Pratik düşünme yeteneği ve el becerisi gelişmiş öğrenciler için uygun bir okul türüdür.

Werkrealschuleye Kimler Kayıt Yapabilir? - Wer kann die Werkrealschule besuchen?Grundschuleden sonra Realschule veya Gymnasiuma gidemeyen öğrenciler, Werkrealschuleye koşulsuz devam edebileceklerdir. Diğer bir deyişle, isteyen her öğrenci Grundschuleden sonra Werkrealschuleye devam edebilecektir.

Werkrealschulenin Öğrenim Süresi Ne Kadardır? - Wie lange muss man die Werkrealschule besuchen?
B
aden-Württemberg Eyaleti okul sisteminde, tüm öğrenciler Grundschule dördüncü sınıfa kadar birlikte eğitim görürler. Dördüncü sınıftan sonra öğrenciler, okul başarılarına ve yeteneklerine göre, üç okul türünden birine (Hauptschule und Werkrealschule, Realschule, Gymnasium) devam ederler.

Hauptschule und Werkrealschule diğer okullar gibi Grundschule dördüncü sınıftan sonra tercih edilebilecek ve altı yıl sürecektir.

Hauptschulede Okumakta Olan Öğrencilerin Durumu Ne Olacaktır? -Was wird aus den Schülern die eine Hauptschule besuchen?Werkrealschuleler 2010-2011 öğretim yılına kadar kuruluşlarını tamamlayacakları yukarıda açıklanmıştır. 2010-2011 öğretim yılında Hauptschulelerin 5.-8. sınıflarındaki öğrenciler, Werkrealschule öğrencisi olacaklardır. Diğer bir deyişle 2009-2010 öğretim yılında Hauptschulelerin 5., 6. ve 7. sınıfta olan öğrenciler, 2010-2011 öğretim yılında Werkrealschule öğrencisi olacaklardır. Buna göre yeni Werkrealschuleler, ilk mezunlarını 2012-2013 öğretim yılında verecektir.

Veli Çocuğunu İstediği Werkrealschuleye Kayıt Ettirebilecek mi?- Können die Erziehungsberechtigten ihre Kinder in jede Werkrealschule einschreiben lassen?Baden-Württemberg Eyaleti Eğitim Bakanlığı, Werkrealschulelere kayıt konusunda, velilerin serbest bırakılabileceğini açıklamıştır. Buna göre veliler çocuklarını belli bir okul bölgesine tabi olmadan istedikleri Werkrealschuleye kaydettirebilecekler. Ancak bu uygulamanın başlayabilmesi için yerel yönetimler belli bir geçiş süresi kullanabilecektir.

Hauptschuleler Varlığını Sürdürecek mi? - Werden die Hauptschulen in der Zukunft noch weiter existieren?Hauptschuleler, aynı sınıftan iki şube oluşturacak kadar öğrenciye sahipse (36-38), Werkrealschuleye dönüşecektir. Bu şartı yerine getiremeyen okullar, Hauptschule olarak varlığını sürdürebilecektir. Ancak Hauptschule ile Werkrealschule aynı programa göre eğitim vereceği için öğrenciler açısından bunun bir önemi olmayacaktır.

Hauptschule Mit Werkrealschule Okullarının Durumu Ne Olacak?-Was wird aus den Hauptschulen mit Werkrealschulen?Daha önceki Werkrealschule uygulaması işlevini kaybedeceğinden kendiliğinden tasviye olacaktır. Bilindiği üzere bazı Hauptschulelerin bünyesinde Werkrealschule sınıfları bulunmaktaydı. Buna göre notları iyi olan Hauptschule öğrencileri, yedinci sınıfın sonunda Werkrealschule öğrencisi olarak ayrılıyordu. Bu öğrencilere sekizinci ve dokuzuncu sınıfta ana derslerden ek dersler verilerek ve bir yıl daha okumalarına imkan sağlanarak Realschule mezunu olmaktaydı. Yeni Werkrealschulelerin kurulmasıyla, Hauptschule mit Werkrealschule uygulaması son bulacaktır.

Werkrealschule Diplomasını Kimler Alabilecektir? - Wer erhält einen Werkrealschule Abschlusszeugnis?Hauptschule veya Werkrealschulenin dokuzuncu sınıf öğrencilerinden sınıf öğretmenler kurulunun (Klassenkonferenz) kararıyla, bir tavsiye kararı (Bildungsempfehlung) alanlar, Werkrealschulenin onuncu sınıfına devam edebilecektir. Werkrealschule onuncu sınıfa devam edip bitirme sınavlarını başaranlar, Werkrealschule diploması (mittlerer Bildungsabschluss) alabileceklerdir.

Dokuzuncu Sınıfta Onuncu Sınıf İçin Tavsiye Kararını Kimler Alabilecek? (Wer wird in der 9. Klasse eine Empfehlung für die 10. Klasse erhalten können ?)Sınıf öğretmenler kurulunun (Klassenkonferenz) dokuzuncu sınıftaki bir öğrenci hakkında tavsiye kararı (Bildungsempfehlung) verebilmesi için :

Öğrencinin birinci dönem karnesinde:

· Almanca, Matematik, İngilizce ve zorunlu seçmeli derslerden aldığı notların ortalamasının en az 3,0 olması,

· Ve bu notlardan hiç birinin 4.0 den düşük olmaması,

· Ayrıca sınıf öğretmenler kurulu tarafından (Klassenkonferenz) öğrenci hakkında yapılacak pedagojik değerlendirmeye göre öğrencinin 10. sınıfı başarabilecek durumda olduğu kanaatine varılmış olması gerekmektedir.

Eğer dokuzuncu sınıf öğrencileri, Hauptschule bitirme sınavlarında Hauptschulabschlussprüfung) yukarda açıklanan, onuncu sınıfa geçiş şartlarına uygun başarı gösterirlerse, alacakları tavsiye kararıyla (Bildungsempfehlung), onuncu sınıfa geçiş yapabileceklerdir.

Notları Yeterli Olmayan Öğrenciler Onuncu Sınıf İçin Tavsiye Kararı Alabilir mi ? (Können nicht erfolgreiche Schüler auch für die 10. Klasse eine Empfehlung erhalten ?)

Sınıf öğretmenler kurulu (Klassenkonferenz), not ortalamasına ilişkin şartları yerine getiremeyen öğrenciler için de yapacağı pedagojik bir değerlendirmeyle, onuncu sınıfa devam etmeleri tavsiyesinde bulunabilecektir. Öğretmenler kurulunun böyle bir karar verebilmesi için öğrencinin onuncu sınıfı başaracağı kanaatine sahip olması gerekir.

Werkrealschule Diploması Alanların Önünde Ne Gibi İmkanlar Vardır ? (Was für Chancen haben die Schüler mit einem Abschluss der Werkrealschule ?)

· Werkrealschuleyi bitirenler, mesleki eğitim yeri bularak meslek eğitimine (Ausbildung) başlayabilirler.

· Bunun yanında iki yıllık Berufsfachschulenin ikinci sınıfına devam ederek bu okuldan mezun olabilirler.

· Yüksek öğretime devam etmek isteyenler, gerekli not ortalamasını tutturmak kaydıyla (2,4-3.0) Berufkolleg veya Berufliches Gymnasiuma devam edebilirler. Bu okullardan alacakları diplomalarla (Fachhochschulreife, allgemeine Hochschulreife) yüksek öğrenime devam etme hakkı kazanırlar.

Dokuzuncu Sınıfta Tavsiye Kararı Alamayanların Durumu Ne Olacak?- Was erwartet die Schüler die in der 9. Klasse keine Empfehlung erhalten haben ? Werkrealschulenin dokuzuncu sınıfında, onuncu sınıf için tavsiye kararı alamayan öğrenciler, şimdiye kadar olduğu gibi dokuzuncu sınıfta Hauptschule bitirme sınavlarını başararak (Hauptschulabschlussprüfung), Hauptschule mezunu olarak okuldan ayrılabilecektir.

· Bu öğrenciler için mesleki eğitimi yolu (Ausbildung) açık olacak.

· Hauptschuleden sonra genel bir meslek okuluna devam etmeyen veya bir mesleki eğitim yeri (Ausbildungsplatz) bulamayanlar, mesleki temel eğitim sınıfına (Berufseinstiegsjahr), devam etmek zorundadırlar. mesleki temel eğitim sınıfı (Berufseinstiegsjahr BEJ), Hauptschule diplomasına (Hauptschulabschluss) sahip zorunlu meslek eğitimi çağında olan 18 yaşından küçük gençlerin devam ettikleri bir yıllık meslek okuludur.

· Hauptschule diploma notu uygun olanlar, iki yıllık Berufsfachschuleye kayıt olabilecektir. Bu okulu başarıyla bitirenler Realschule diploması almaktadır.

Hauptschule Diploması (Hauptschulabschluss) Almadan Okulu Terk Edenler Ne Yapacak ? - Was werden die Schüler machen die die Hauptschule ohne Abschluss abbrechen?Hauptschuleyi, dokuz yıllık zorunlu genel eğitimin sonunda Hauptschule diploması almadan terk eden ve 18 yaşını doldurmadığı için zorunlu mesleki eğitim çağında olan gençler, mesleki hazırlık sınıfına (Berufsvorbereitungsjahr BVJ) devam etmek zorundadırlar. Mesleki hazırlık yılının (Berufsvorbereitungsjahr BVJ) amacı Hauptschuleyi bitirememiş gençlere bir yıl süre ile, tam günlük bir eğitimin ardından Hauptschule diplomasına denk bir bitirme belgesi vermektir.

Hauptschule Diploması Alamayacağı Belli Olanlar Ne Yapacaklar? - Was wird aus den Schülern, die keine Perspektive auf Hauptschulabschluss haben?Hauptschule und Werkrealschulenin sekizinci sınıf öğrencilerinden, Hauptschule diploması alamayacağı belli olanlar, 8. sınıfın sonunda Hauptschule ve Meslek okulunun işbirliği sınıflarına (Kooperationsklassen) alınacaklar. Bu öğrenciler iki yıl süren bir program doğrultusunda eğitilerek Hauptschuleye denk bir diploma alabilecekler.

WERKREALSCHULE VE MESLEK EĞİTİMİ-WERKREALSCHULE UND BERUFSORIENTIERUNG

Werkrealschulelerde Mesleki Yönlendirme Nasıl Yapılacak? - Wie wird die Berufsorientierung in den Werkrealschulen erfolgen?Yeni Werkrealschule, pratik düşünebilme yeteneğine ve elbecerisine sahip olan öğrencileri, erken yaşta mesleki eğitime yönlendirmeyi amaçlamaktadır. 7. sınıfta hedeflenen mesleki eğitim yönlendirmenin hangi yönde teşvik edilmesi gerektiğini tespit etmek için bir yetkinlik analizi yapılacaktır.Bu amaçla öğrencilerin 5. sınıftan dokuzuncu sınıfa kadar, okulun organizesinde, yerel kuruluşlarla ve işletmelerle işbirliğine dayanan bir uygulama içinde iş dünyasını ve çeşitli meslekleri hayatın içinde tanımalarına olanak sağlanacaktır.Ayrıca öğrenciler, 8. ve 9. sınıflarda, tercihlerine göre, üç seçmeli zorunlu dersten birinde, haftada iki saat ders göreceklerdir. Bunlar: “ Doğa ve Teknoloji, Ekonomi ve bilgi Teknolojileri, Sağlık ve Sosyal Hizmetler” dersleridir. Öğrenciler bu üç seçmeli dersten birini tercih ederek bir meslek alanına yönelmiş olacaklartır. Bu tercih, 10. sınıfı okuyacakları Berufsfachschuleye yönelik bir tercih olacaktır.

Werkrealschulelerin Berufsfachschule Arasında Nasıl Bir İlişkisi Olacak ? - Wie wird das Verhältnis zwischen der Werkrealschule und Berufsfachschulen sein? Werkrealschule öğrencileri, Berufsfachschule ile yapılan işbirliği gereği 10. sınıfı iki farklı okulda okuyacaklar. Üç gün Werkrealschulede iki gün Berufsfachschulede ders görerek, hem genel akademik eğitimi hem de mesleki temel eğitimi, birarada almış olacaklar. Öğrenciler, 10. sınıfta, Berufsfachschulede, yöneldikleri meslek gurubunda yer alan öğrencilerden oluşan yeni bir sınıfla ders yapacaklardır. İsteyen öğrenciler Berufsfachschulenin ikinci sınıfına devam ederek bu okuldan mezun olabileceklerdir. Fakat bu ikinci yılı okuyup, Berufsfachschule diploması almak; öğrencilerin mesleki eğitimlerini geliştirmekle birlikte, genel eğitim seviyelerinde bir ilerleme sağlamayacaktır. Çünkü gerek Werkrealschule gerek Berufsfachschule diplomalarının her ikisi de Mittlerereife (Fachschulreife) düzeyinde diplomalardır.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

8.30 - 16.30

(Konsolosluk işlemleri: 09:00-14:00)

Tebligat alımı ile kimlik kartı ve pasaport teslimatı dışındaki işlemler randevu ile gerçekleştirilmektedir.

Hukuk Danışmanımız Pazartesi günleri 09:30-12:30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

25.12.2020 Resmi Tatil - Noel 1. Gün
1.1.2021 Resmi Tatil - Yılbaşı
6.1.2021 Dini Tatil - 3 Kutsal Kral
2.4.2021 Dini Tatil - Paskalya Arifesi
5.4.2021 Dini Tatil - Paskalya
13.5.2021 Dini Tatil - Hz. İsa’nın Göğe Yükselişi
24.5.2021 Dini Tatil - Küçük Paskalya
3.6.2021 Dini Tatil - Yortu Bayramı
20.7.2021 Dini Tatil - Kurban Bayramı
29.10.2021 Resmi Tatil - Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Resmi Tatil - Azizler Yortusu